DX Code Of Conduct

what you can do to improve DXEtiquette

Vietnamese flag

Những Việc Nên Làm Khi Nói Chuyện Với Đài Phát Thanh Ở Xa

Tôi sẽ lắng nghe, và lắng nghe, và lắng nghe thêm trước khi gọi đài bạn.
Tôi sẽ chỉ gọi nếu tôi có thể ghi nhận được đài phát thanh ở xa một cách hoàn toàn.
Tôi sẽ không tin hoàn toàn "cluster" và sẽ phải chắc chắn về tên đài phát thanh ở xa trước khi gọi họ.
Tôi sẽ không ngăn chặn hay phá sóng đài phát thanh ở xa hay bất cứ ai đang gọi họ và sẽ không thử máy ngay trên làn sóng đang dùng đến.
Tôi sẽ đợi cho đến khi đài phát thanh ở xa ngưng trao đổi trước khi tôi gọi.
Tôi sẽ luôn luôn truyền tên đài của tôi một cách đầy đủ.
Tôi sẽ gọi và lắng nghe trong một khoản thời gian hợp lý. Tôi sẽ không gọi liên tục.
Tôi sẽ không gọi khi đài phát thanh ở xa gọi tên một đài khác, không phải của tôi.
Tôi sẽ không gọi khi đài phát thanh ở xa muốn hỏi về tên một đài khác, không phải của tôi.
Tôi sẽ không gọi khi đài phát thanh ở xa gọi những đài khác khu vực, không phải của tôi.
Khi đài phát thanh ở xa gọi tôi, tôi sẽ không lập lại tên đài của tôi trừ khi tôi nghĩ rằng họ đã ghi sai tên đài của tôi.
Tôi sẽ cám ơn nếu và khi tôi có được sự trao đổi hai bên.
Tôi sẽ kính trọng các bạn "ham" và làm những gì để có thể nhận được sự kính trọng của họ.